U geniet een overlevingspensioen en een werkloosheids-, ongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering of een aanvullende vergoeding toegekend in het kader van het "conventioneel brugpensioen"?

De programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli, heeft de regeling van de cumulatie van de pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen grondig gewijzigd.

Meer info: